Η Εταιρία  Ενδεικτικά έργα  Πελάτες  Ευκαιρίες Εργασίας
Επικοινωνία  
Γρήγοροι σύνδεσμοι
Η δομή της εταιρίας
>> Οργανόγραμμα

Ανθρώπινο δυναμικό
>> Διοίκηση
>> Εργαζόμενοι  

Οικονομικά στοιχεία
>> Κύκλος εργασιών

Διασφάλιση ποιότητας
>> Πολιτική διασχείρισης ποιότητας
 


H Εταιρεία

Ιστορικό

Η εταιρεία μελετών "ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί" (ΤΕΑΜ Μ-Η) άρχισε τις δραστηριότητές της το 1976, με κύριο αντικείμενο μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών έργων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οργάνωσης και εξοπλισμού βιομηχανικών μονάδων.

Η εμπειρία και η δραστηριότητά της εκτείνεται σ' ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών αντικειμένων, μελετών και ερευνών: 

Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών έργων, βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.

• Μελέτες δικτύων υποδομής οικιστικών περιοχών, διαμορφώσεων τοπίου, βιομηχανικών περιοχών, βιοτεχνικών πάρκων.

• Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμός, σχεδιασμός, επιλογή εξοπλισμού, οργάνωση παραγωγής και λειτουργίας).

• Ενεργειακές μελέτες (ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων και οικισμών, παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα, χρήση, διαχείριση, εξοικονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή, εναλλακτικές και ήπιες μορφές ενέργειας).

• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Μελέτες έργων προστασίας περιβάλλοντος (έργα αντιρρύπανσης σε στερεά, υγρά, αέρια, καθαρισμοί αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, διαχείριση στερεών υγρών αποβλήτων, ανακύκληση).

Σήμερα η εταιρεία προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες:

• Διοίκησης έργου (Project Management)
• Συμβούλου έργου
• Κύριου μελετητή έργου
• Μελετητή εξειδικευμένου έργου τεχνικών εγκαταστάσεων
• Επιβλέποντος έργου

Παράλληλα η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες και σε άλλους τομείς μελετών, και εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων. Στελέχη της συμμετέχουν επίσης ως εμπειρογνώμονες σε ερευνητικές εργασίες ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κυρίως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στη βασική της σύνθεση περιλαμβάνει μηχανολόγους - ηλεκτρολόγους μηχανικούς, διαφορετικών τομέων εμπειρίας και εξειδίκευσης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από τις διάφορες κατηγορίες έργων.

Εκτός από το μόνιμο επιστημονικό δυναμικό της, διαθέτει και ένα ικανό αριθμό έμπειρων συνεργατών άλλων ειδικοτήτων, καθώς επίσης και συνεργασία με ειδικευμένους οίκους του εξωτερικού, για την κάλυψη τυχόν εξειδικευμένων θεμάτων κάποιου έργου.Το Γραφείο είναι εγγεγραμμένο στα ακόλουθα Μητρώα:

• Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, με Α.Μ. 43, στις ακόλουθες  κατηγορίες μελετών:
- Μηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές μελέτες (κατ.9) - Πτυχίο Ε' τάξης
- Βιομηχανικές μελέτες (κατ. 15) - Πτυχίο Δ' τάξης

• Ειδικοί πίνακες του Υ.Ε.Θ.Α., με Α.Μ. 1752, για ανάληψη έργων 
«ΝΑΤΟ – ΟΧΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΑ»

• Μητρώο συμβούλων των προγραμμάτων PHARE – TACIS, με Α.Μ. 
ELL-21420 

Ακόμη, το Γραφείο είναι μέλος των ακόλουθων ελληνικών και διεθνών οργανισμών:

- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) 
- Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)
- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
(ASHRAE)


Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕN ISO 9001:2000 για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και είναι πιστοποιημένη από τον Οργανισμό Πιστοποίησης TUV CERT (Αρ.Πιστ. TUV CERT No2010032000448).

 

 

 
 

  © Copyright 2019. TEAM M-H Σύμβουλοι Μηχανικοί